1944

splenehan@ucdavis.edu

Thomas J. Doyle ’44 on March 13, 2009.

08 Nov 2018